۱۱ بهمن ۱۳۹۱

چون آسمان ز تو برتر خیال نتوان بست

این اطلاعیه یک جلسه دفاع است.
دفاع شتری است که روی هر دانش‌جویی خواهد خوابید.

عنوان پایان‌نامه
تحلیل منطقی برهان وجودی آنسلم بر پایه تصورپذیری
دانش‌جو
حامد قدیری
استاد راه‌نما
داود حسینی
استاد مشاور
محمد سعیدی‌مهر
استادان داور
لطف‌الله نبوی ـ محمود مروارید

زمان: یک‌شنبه 15 بهمن‌ماه ساعت 13

مکان: دانش‌گاه تربیت مدرس ـ‌ دانش‌کده علوم انسانی ـ طبقه چهارم ـ سالن دکتر میرحسنی


چکیده
برهان آنسلم یکی از نمونه‌های نامور برهان وجودی است که می‌کوشد وجود «آن‌چه فراتر از آن قابل تصور نیست» را اثبات کند. در نگاره حاضر، چهار مورد از صورت‌بندی‌های منطقی این برهان مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست به صورت‌بندی اوپنهایمر و زالتا (1991) پرداخته می‌شود که با ارائه یک مدل مبتنی بر تصورپذیری و در نتیجه بازسازی یک زیربرهان، تلاش می‌شود فاصله میان متن آنسلم و مقدمات نویسندگان پر شود. بر اساس این زیربرهان، یکی از نقدهای وارد بر این برهان ـ مسئله امکان خدای آنسلمی ـ نمود یافته و پاسخ‌های محتمل به آن بررسی می‌شوند. در فصل پایانی کار، به‌اختصار صورت‌بندی‌های میلیکان (2004)، لوئیس (1970) و کینگ (1984) گزارش و بررسی می‌شوند که طی آن، نگارنده می‌کوشد نقدهایی بر این صورت‌بندها وارد کند. در پایان، تلاش می‌شود با ایجاد تغییراتی در برهان وجودی، صورت‌بندی نوینی ارائه شود که بخش عمده‌ای از نقدهای وارد بر صورت‌بندی‌های پیشین را پاسخ دهد. با این حال، چنین به نظر می‌رسد که این صورت‌بندی ـ در به‌ترین حالت ـ اثبات می‌کند که خدای آنسلمی در ذهن واجد ویژگی «وجود در خارج» است. اما نقد مهمی که پیرامون «فرض تعدی ویژگی‌ها» مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که نه‌تنها این صورت‌بندی‌ها، بل‌که بخش عمده‌ای از صورت‌بندی‌های برهان وجودی آنسلم با مشکل مواجه خواهند شد.واژگان کلیدی: برهان وجودی آنسلم، تصورپذیری، جهان‌های ممکن، جهان‌های ناممکن، منطق آزاد، منطق موجهات، اشیای التفاتی